Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Versie: 14-11-2022

 
Inhoudsopgave:
Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het aanbod
Artikel   5 – De overeenkomst
Artikel   6 – Herroepingsrecht
Artikel   7 – Kosten in geval van herroeping
Artikel   8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Artikel   9 – De prijs
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Betaling
Artikel 13 – Klachtenregeling
Artikel 14 – Geschillen
Artikel 15 – Gegevensbeheer en privacy
Artikel 16 – Aanvullende of afwijkende bepalingen
 
Artikel 1 – Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
    Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
    Koper:  een natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een overeenkomst op afstand aangaat met Deezbabykamers.
    Dag: kalenderdag;
    Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
    Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt.
    Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
    Modelformulier: het modelformulier voor herroeping die de ondernemer ter beschikking stelt die een consument kan invullen wanneer hij gebruik wil maken van zijn herroepingsrecht.
    Deezbabykamers: het bedrijf dat de producten en/of diensten op afstand aan koper aanbiedt;
    Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door Deezbabykamers georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
    Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
    Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van Deezbabykamers
 
Artikel 2 –
NVT
 
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Deezbabykamers en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen Deezbabykamers en consument.
 
Artikel 4 – Het aanbod.
1. Afbeeldingen bij producten zijn een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Deezbabykamers kan niet garanderen dat de weergegeven kleuren exact overeenkomen met de echte kleuren van de producten.
2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
3. Een aanbod van Deezbabykamers is vrijblijvend en heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening.
4. Bij aanvaarding van een vrijblijvend aanbod door Koper, behoudt Deezbabykamers zich het recht voor het aanbod binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
5. Mondelinge toezeggingen verbinden Deezbabykamers slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd.
6. Aanbiedingen van Deezbabykamers gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7. Deezbabykamers kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Koper had behoren te begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Koper mogelijk te maken.
9. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de Koper duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder: 
⦁ de prijs inclusief belastingen;
⦁ de eventuele kosten van verzending;
⦁ de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
⦁ het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
⦁ de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
⦁ de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn waarbinnen Deezbabykamers de prijs garandeert;
⦁ de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het reguliere basistarief voor het gebruikte communicatiemiddel;
⦁ of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de koper te raadplegen is;
⦁ de manier waarop de koper, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
⦁ de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;
⦁ de gedragscodes waaraan Deezbabykamers zich heeft onderworpen en de wijze waarop de koper deze gedragscodes langs elektronische weg kan raadplegen; 
⦁ de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een duurtransactie.      
    
Artikel 5 – De overeenkomst
 
1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
2. Indien de koper het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Deezbabykamers langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Deezbabykamers is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.
3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Deezbabykamers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgen wij voor een veilige webomgeving. Indien de koper elektronisch kan betalen, zal Deezbabykamers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
4.     Deezbabykamers kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien Deezbabykamers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, zijn wij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5. Deezbabykamers zal bij het product of dienst aan de koper de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de koper op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
a. het bezoekadres van de vestiging van Deezbabykamers waar de koper met klachten terecht kan;
b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de koper van het retourrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het retourrecht;
c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
d. de in artikel 4 lid 9 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij Deezbabykamers deze gegevens al aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
e. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
f.  In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
g. Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.
 
Artikel 6 – Herroepingsrecht
1.     Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en aan Deezbabykamer bekend gemaakt.
2.     Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De koper zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien de koper van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal de koper het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Deezbabykamers retourneren, conform de door Deezbabykamers verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht is de koper verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,  kenbaar te maken aan Deezbabykamers. Het kenbaar maken dient de koper te doen middels het retour formulier. Nadat de koper kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht dient de koper het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
4. Indien de koper na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht resp. het product niet aan Deezbabykamers heeft teruggezonden, is de koop een feit. 
 
Artikel 7 – Kosten in geval van herroeping
⦁     Indien de koper gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
⦁     Indien de koper een bedrag betaald heeft, zal Deezbabykamers dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na herroeping, terugbetalen. Hierbij is wel de voorwaarde dat het product reeds terug ontvangen is door Deezbabykamers of sluitend bewijs van complete terugzending overlegd kan worden.
 
Artikel 8 – Uitsluiting herroepingsrecht
Deezbabykamers kan het herroepingsrecht van de koper uitsluiten voor producten zoals omschreven  in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
    Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. Herroeping is echter niet van toepassing indien het product voor Koper speciaal gemaakt is. Hieronder vallen het drukwerk (van bijvoorbeeld geboortekaarten) en het on-demand vervaardigen (van bijvoorbeeld canvas schilderijen, behang, behangbanen en tipi-tenten). Ook maatwerk kan niet retour, waaronder alle op verzoek gemaakte en door Koper geselecteerde combinaties van stoffen en/of afwerking.
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor hygiënische producten waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 
Artikel 9 – De prijs
De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.
Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is Deezbabykamers niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 
Artikel 10 – Conformiteit en Garantie
⦁ Deezbabykamers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Deezbabykamers er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
⦁ Een door de ondernemer, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de koper op grond van de overeenkomst tegenover Deezbabykamers kan doen gelden.
⦁ Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 4 weken na levering aan Deezbabykamers schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.
⦁   De garantietermijn van Deezbabykamers komt overeen met de fabrieksgarantietermijn. Deezbabykamers is echter te nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de producten voor elke individuele toepassing door de koper, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van de producten.
⦁ Voor handgemaakte textiele artikelen geldt de redelijke garantietermijn van 3 maanden na aankoop. Deze garantie betreft onder meer het stikwerk. Deze periode is redelijk te noemen gezien het feit dat gedurende die periode van 3 maanden het product zowel gebruikt zal zijn, als ook, mits conform de voorgeschreven wasadviezen, is gewassen. Na deze termijn vervalt de garantie en is Deezbabykamers gevrijwaard van verplichting tot herstellen.
⦁ De garantie geldt niet indien:
1.         De koper  de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken;
2.         De geleverde producten aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd zijn met de aanwijzingen van Deezbabykamers en/of op de verpakking behandeld zijn;
3.         De ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.
 
Artikel 11 – Levering en uitvoering
⦁ Deezbabykamers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
⦁ Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Deezbabykamers kenbaar heeft gemaakt.
⦁ Met inachtneming van hetgeen hierover in lid 4 van dit artikel is vermeld, zal Deezbabykamers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij de koper akkoord is gegaan met een langere leveringstermijn. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden. De koper heeft geen recht op een schadevergoeding.
⦁ Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de koper geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de koper geen recht op schadevergoeding.
⦁ In geval van ontbinding conform het lid 3 van dit artikel zal Deezbabykamers het bedrag dat de koper betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.
⦁ Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Deezbabykamers zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van een eventuele retourzending zijn voor rekening van de Koper.
⦁ Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Deezbabykamers tot het moment van bezorging aan de koper of een vooraf aangewezen en aan Deezbabykamers bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 
Artikel 12 – Betaling
⦁     Voor zover niet anders is overeengekomen, dienen de door de koper verschuldigde  bedragen te worden voldaan binnen 7 werkdagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1. 
⦁     De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Deezbabykamers te melden.
⦁     In geval van wanbetaling van de koper heeft Deezbabykamers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de koper kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
Artikel 13 – Algemene voorwaarden Klachtenregeling
 
⦁     Deezbabykamers beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
⦁     Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Deezbabykamers, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.
⦁ Bij Deezbabykamers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Deezbabykamers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
⦁ Een klacht schort de verplichtingen van Deezbabykamers niet op, tenzij de Deezbabykamers schriftelijk anders aangeeft.
⦁ Indien een klacht gegrond wordt bevonden door Deezbabykamers, zal Deezbabykamers naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 
Artikel 14 – Geschillen
 
⦁     Op overeenkomsten tussen Deezbabykamers en de koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 
Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
⦁     Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 
Artikel 15 – Algemene voorwaarden Gegevensbeheer en privacy
 
⦁ Indien de Koper een bestelling plaatst bij Deezbabykamers, dan worden diens persoonsgegevens opgenomen in het klantenbestand van Deezbabykamers. Deezbabykamers vraagt alleen om persoonsgegevens ten behoeve van een correcte afhandeling van de geplaatste bestelling. Lees hiervoor ons aparte Privacy Statement.

⦁     Indien de bestelling van Koper producten bevat die ‘on demand’ extern voor Deezbabykamers vervaardigd worden, deelt Deezbabykamers de inhoud van de bestelling en persoonsgegevens zonodig met een derde partij. Met deze partijen zijn verwerkingsovereenkomsten afgesloten conform de richlijnen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

⦁     Deezbabykamers zal persoonsgegevens niet verstrekken aan overige derden, behoudens indien en voor zover een wettelijke verplichting Deezbabykamers daartoe noodzaakt.
⦁     Deezbabykamers draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van de persoonlijke gegevens van de Kopers wiens rechten op bescherming geregeld zijn in de Privacywetgeving.
⦁     Deezbabykamers kan gebruik maken van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om de Koper van deze lijst te verwijderen.
 
Artikel 16 – Aanvullende Algemene voorwaarden of afwijkende bepalingen
 
De persoonsgegevens en/of bedrijfsgegevens die Deezbabykamers in het kader van de bedrijfsvoering verwerkt, worden (mede) door haar dan wel door derden aan wie de vorderingen gecedeerd (overgedragen) worden gebruikt voor of bij:
a. risicoanalyses
b. de voorkoming, opsporing en bestrijding van fraude of onregelmatigheden”